Bài 37: Luyện tập Ankan và Xicloankan


Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:A.  Hiđrocabon no là hiđrocabon không có phản ứng cộng thêm hiđro.B. Hiđrocabon no là hiđrocabon có công thức phân tử \({C_n}{H_{2n + 2}}\).C. Hiđrocabon không no là hiđrocabon có phản...
Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu trúc của ankan với monoxnicloankanGiải                                                                                                          So sánh ankan và monoxicloankan: Giống nhau: Thành phần định tính của ankan và monoxicloankan đều giống nhau gồm CC và HHKhác nhau: Cùng số nguyên tử CC thì monoxicloankan có...
Hãy so sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của các xicloankan \({\left( {C{H_2}} \right)_n}\) (với n = 3-6) với các ankan tương ứng và rút ra nhận xét.GiảiNhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối...
Ankan có tên là prafin, có nghĩa là ít ái lực hóa học (trơ về mặt hóa học). Hãy lấy các thí dụ minh họa và giải thích.GiảiCác liên kết C - H và C - C trong  phân tử...
a) Hãy đánh dấu + vào ô có xảy ra phản ứng trong bảng sau  \({H_2},Ni,\)\(80 - {120^o}C\)\(HCl\) (khí)\(B{r_2},\)gas\(KMn{O_4}/{H_2}O\) Propan     Xiclopropan     Butan     Xiclobutan     Pentan     Xiclopentan     b) Viết phương trình và gọi tên sản phẩm nếu xảy ra phản ứngGiải a)b) Phương trình...
a) Hãy viết các đồng phân cấu tạo \({C_7}{H_{16}}\), gọi tên và cho biết em đã làm như thế nào để viết được đầy đủ các đồng phân cấu tạo \({C_7}{H_{16}}\).b) Cũng câu hỏi như câu (a) đối với trường...
Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:a) Xiclopropan là hiđrocacbon không nó vì nó có phản ứng cộng   [  ]b) Propan không làm mất màu dung dịch \(KMn{O_4}\)       [  ]c)...
a) Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được.b) Cũng hỏi như câu (a) đối với ankan. Hàm lượng...