Bài 37. Luyện tập. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA SÁT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT


7.107. Để bảo quản dung dịch FeSO4 trong phòng thí nghiêm, người ta ngâm vào dung dịch đó một đinh sắt đã làm sạch. Chọn cách giải thích đúng cho việc làm trên.A. Để Fe tác dụng hết với H2SƠ4...
7.109. Nhúng thanh sắt (đã đánh sạch) vào các dung dịch ở ba thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: nhúng vào dung dịch CuSO4.Thí nghiệm 2:- nhúng vào dung dịch NaOH.Thí nghiệm 3: nhúng vào dung dịch Fe2(SO4)3.Giả sử rằng các...
Thực hiện những biến đổi hoá học trong sơ đồ sau bằng cách viết phương trình hoá học của các phản ứng và nêu điều kiện của phản ứng (nếu có).Hướng dẫn trả lời:\(\left( 1 \right){\rm{ }}2Fe + {\rm{ }}3C{l_2}\buildrel...
Dung dịch A có chứa CuSO4 và Fe2(SO4)3a)  Thêm Mg vào dung dịch A→ dung dịch B có 3 muối tan.b)  Thêm Mg vào dung dịch A → dung dịch C có 2 muối tan.Viết PTHH của các phản ứng...
Nhận biết từng oxit kim loại riêng biệt sau bằng phương pháp hoá học: CuO, Al2O3, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CaO. Giải thích và viết phương trình hoá học của các phản ứngHướng dẫn trả lời:Dùng H2O nhận biết CaO.Dùng dung...
Muốn có đủ khí clo để tác dụng với 1,12 g Fe cần phải dùng bao nhiêu gam K2Cr2O7 và bao nhiêu mililít dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 g/ml) Hướng dẫn trả lời:n Fe= 1,12: 56= 0,04 molCác phản...
Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi trong mọi hợp chất, M đứng trước hiđro trong dãy điện hoá. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn hợp A là 1:...
Cho luồng khí co dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 nung nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn trong ống sứ là 5,5 gam. Cho khí đi ra khỏi...
Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe304 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung...
Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X (Fe, Fe2O3) trong dung dịch HNO3 vừa đủ được 1,12 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với NaOH dư được kết...