Bài 37: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên


7.19. Nhận xét nào sau đây về thành phần của dầu mỏ là đúng?A. Dầu mỏ là một hiđrocacbon ở thể lỏng.B. Dầu mỏ là một hỗn hợp của nhiều hiđrocacbon thể lỏng.C. Dầu mỏ là một hỗn hợp của...
7.20. Bốn công việc chính của việc chế biến dầu mỏ (xử lí sơ bộ, chưng cất, crăckinh, rifominh) có nội dung là gì?Công việcNội dung1Xử lí sơ bộA“Bẻ gãy” phân tử hidrocacbon mạch dài, tạo thành các phân tử...
7.22. Khi chưng cất một loại dầu mỏ, 15% (khối lượng) dầu mỏ chuyển thành xăng và 60% khối lượng chuyển thành mazut. Đem crăckinh mazut đó thì 50% (khối lượng) mazut chuyển thành xăng. Hỏi từ 500 tấn dầu...
7.23. Một loại khí thiên nhiên có thành phần về thể tích như sau: 85% CH4 ; 10% C2H6 ; 3% N2 ; 2% C02.1. Người ta chuyển metan trong 1000 m3 (đktc) khí thiên nhiên đó thành axetilen (hiệu...
7.24. Khi crăckinh butan, đã xảy ra các phản ứng:\(\begin{array}{l}{C_4}{H_{10}} \to C{H_4} + {C_3}{H_6}\\{C_4}{H_{10}} \to {C_2}{H_6} + {C_2}{H_4}\\{C_4}{H_{10}} \to {H_2} + {C_4}{H_8}\end{array}\)Một phần butan không tham gia các phản ứng.Hỗn hợp khí A thu được sau phản ứng có thể...