Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước


BÀI THU HOẠCH   Em dự kiến thay đổi khẩu phần như thế nào (về các thực phẩm và khối lượng từng loại) so với khẩu phần của bạn nữ sinh kể trên, cho phù hợp với bản thân.   Trả lời:  ...