Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xu…


Đề bàiDựa vào bảng 37.1:Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ờ Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước (cả nước = 100%).Bảng...
Đề bàiCăn cứ vào biểu đồ và các bài 35, 36, hãy cho biết:a) Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thủy sản? (về điều kiện tự nhiên, nguồn lao động, cơ sở...