Bài 38: Axetilen


38.1.   Có các dãy chất sau:Dãy 1: CH4; CH3 - CH3 ; CH3 - CH2 - CH3;...Dãy 2: CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3 ; CH2 = CH - CH2 - CH3Dãy 3: CH = CH ;...
38.2.   Viết phương trình hoá học phản ứng cháy của các chất sau.CH4, C2H4, C2H2Tính tỉ lệ giữa số mol H20 và số mol C02 sinh ra trong mỗi trường hợp.Trả lời                ...
A là hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết ba. Khi cho 4 gam tác dụng với dung dịch brom dư thấy lượng brom đã tham gia phản ứng là 32 gam. Hãy xác định công thức...
38.4.   Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy người ta nhận thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol C02 và H2O là 1: 2: 1.Trả lời          ...
38.5.   Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với H20.Trả lời                        Theo phương trình hoá học số mol CaC2 = số...
38.6.  Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc,...
38.7.   Để thu axetilen tinh khiết từ hỗn hợp C2H2 có lẫn CO2, SO2 người ta cho hỗn hợpA. qua dung dịch NaOH dư.B. qua dung dịch brom dư.C. qua dung dịch KOH dư, sau đó qua H2SO4 đặc.D. lần...
38.8.   Có các hiđrocacbon sau: CH2=CH2 ; CH=CH ; CH2=CH-CH=CH2: CH3-CH=CH2. số chất tác dụng với Br2 theo tỉ lệ về số mol 1:2 là:A. 1 ;                    B. 2 ;               C. 3 ;              D....
38.9.   Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B mạch hở, trong phân tử A có 1 liên kết đôi, trong phân tử B có 1 liên kết ba.Cho 0,672 lít hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy...
39.3.   Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ \({m_{C{O_2}}}:{m_{{H_2}O}} = 44:9\). Biết A không làm mất màu dung dịch brom.Hỏi A là hiđrocacbon nào trong số các hiđrocacbon sau?CH \( \equiv \) CH ; CH3...