Bài 38. Axetilen


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍAxetilen C2H2 là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.II. CẤU TẠO PHÂN TỬTrong phân tử axetilen có một liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon. Công thức cấu tạo...
Đề bàiHãy cho biết trong các chất sau:CH3 - CH3 ; CH ≡ CH ; CH2 = CH2 ; CH4 ; CH ≡ C - CH3a)  Chất nào có liên kết ba trong phân tử.b)  Chất nào làm mất màu dung dịch brom.Lời giải chi tiếta) Các chất có...
Đề bàiCần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với:a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?b) 0,224 lít axetilen ỏ điều kiện tiêu chuẩn?Lời giải chi tiếta) Số mol C2H4 = 0,224: 22,4 =...
Đề bàiBiết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom trên?Phương...
Đề bàiĐốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi.a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.(Các thể tích khí đo ở...
Đề bàiCho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam.a) Hãy viết phương trình hoá học.b) Tính phần trăm thể tích...