Bài 38. Bài Luyện tập 7


Đề bàiDựa vào sơ đồ dưới đây, em hãy nêu thành phần hóa học và tính chất hóa học của nước.Lời giải chi tiết
Đề bàiHoàn thành bảng phân loại axit, bazơ, muối sau Lời giải chi tiết
Đề bài Cho các oxit sau: \(CuO,S{O_3},N{a_2}O,{K_2}O,BaO,{N_2}{O_5},\) \(FeO,S{O_2}\).a) oxit nào tác dụng với nước?b) viết phương trính hóa học và gọi tên sản phẩm.Lời giải chi tiếta) Các oxit tác dụng với nước là: \(S{O_3},N{a_2}O,{K_2}O,BaO,{N_2}{O_5},S{O_2}\).b) các phương trình hóa học và...
Đề bàiThực hiện chuỗi biến hóa sau và cho biết mỗi phản ứng đó loại phản ứng nào?a) \(Ca \to CaO \to Ca{(OH)_2}\)b) \(Fe \to F{e_3}{O_4} \to Fe \to FeS{O_4}\)c) \({H_2}O \to {O_2} \to {K_2}O \to KOH\)Lời giải chi tiếta)...
Đề bàiNêu phương pháp hóa học để nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau \(HCl,NaOH,{K_2}S{O_4}\).Lời giải chi tiếtDùng quỳ tím để nhận biết các dung dịch:- Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là dung dịch...
Đề bàiViết công thức hóa học và phân loại những muối có tên gọi sau: canxi cacbonat, kẽm sunfat, canxi đihiđrophotphat, sắt (III) clorua, natri hiđrocacbonat, nhôm photphat, đồng (II) nitrat, bari hidrosunfat.Lời giải chi tiếtCanxi cacbonat: \(CaC{O_3}\)Kẽm sunfat: \(ZnS{O_4}\)canxi...
Đề bàiCho một hỗn hợp chưa 4,6g natri và 3,9g kali tác dụng với nước.a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng.b) Tính thể tích khí hiđro thu được ( đktc)c) Dung dịch sau phản ứng làm biến...
Đề bàiCho 14,2 g \({P_2}{O_5}\) vào cốc nước chứa 45g nước tạo ra dung dịch axit.a) Chất nào còn dư và sư bao nhiêu gam?b) Tính khối lượng axit thu được.c) Nếu cho giấy quì tím vào dung dịch sau...
Đề bàiHòa tan 4g kim loại hóa trị II vào nước, thu được thể tích khí \({H_2}\) ( đktc) là 2,24 lít. Hãy xác định kim loại và sản phẩm tạo thành.Lời giải chi tiếtGọi kim loại hóa trị II...