Bài 38. Bài luyện tập 7


1. phần hóa học của nước.2. Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường (như Na, K, Ca…) tạgjo thành bazơ tan và hidro; tác dụng với một số oxit kim loại tạo thành bazơ tan như...
Đề bàiTương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo thành bazơ tan và giải phóng hidro.a) Hãy viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.b) Các phản ứng...
Đề bàiHãy lập các phương trình hóa học của phản ứng có sơ đồ sau đây:a)     Na2O   +  H2O   ---> NaOHK2O      +  H2O  ---> KOHb)    SO2      +  H2O  ---> H2SO3SO3      + H2O  ---> H2SO4N2O5    + H2O  ---> HNO3c)     NaOH + ...
Đề bàiViết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây:Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sufat, magie hiđrocacbonat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.Phương pháp giải - Xem chi tiếtghi nhớ tên của các kim loại và...
Đề bàiCho biết khối lượng mol của một oxit của kim loại là 160 g/mol, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit đó.Phương pháp...
Đề bàiNhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:Al2O3  +  3H2SO4  →   Al2(SO4) + 3H2OTính khối lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49 gam axit sunfuric nguyên chất tác...