Bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon


7.25. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai?A. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thì sản phẩm thu được chỉ là C02 và H20.B. Nếu sản phẩm của phản ứng đốt cháy hoàn toàn một chất...
7.27. Hỗn hợp M chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Khi đốt cháy hoàn toàn 13,2 g hỗn hợp M thu được 20,72 lít C02 (đktc).Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm...
7.28*. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken. Dẫn 15,68 lít A đi qua chất xúc tác Ni nung nóng thì nó biến thành 13,44 lít hỗn hợp khí B. Dẫn B đi qua bình đựng...
7.29. Hỗn hợp A chứa 3 ankin với tổng số mol là 0,10 mol. Chia A làm hai phần như nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 1, thu được 2,34 g nước. Phần 2 tác dụng với 250 ml dung dịch AgN03...
7.30. Hỗn hợp X chứa 3 chất A, B, C đều là đồng đẳng của benzen (các khối lượng mol: MA < MB < Mc), trong đó A và C có số mol bằng nhau và cách nhau 2 chất...