Bài 38: Luyện tập chương 5 – Hóa học 8


Khử 50 g hỗn hợp đồng(II) oxit và sắt(II) oxit bằng khí hiđro. Tính thể tích khí hiđro cần dùng, biết rằng trong hỗn hợp, đồng(II) oxit chiếm 20% về khối lượng. Các phản ứng đó thuộc loại phản ứng...
Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Al, Fe và dung dịch HCl.a) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với dung dịch HCl thì kim loại nào cho khí hiđro nhiều hơn?b) Nếu...
Dùng khí H2 để khử hết 50 g hỗn hợp A gồm đồng(II) oxit và sắt(III) oxit. Biết trong hỗn hợp sắt(III) oxit chiếm 80% khối lượng. Thể tích khí H2 (đktc) cần dùng làA. 29,4 lít.      ...
Viết công thức hoá học của các muối sau đây:a) Canxi clorua ; b) Kali clorua ; c) Bạc nitrat;d) Kali sunfat;   đ) Magie nitrat;  e) Canxi sunfat.Trả lời:            a) CaCl2 ; b) KCl;...
a) Cho 13 g kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl, khối lượng muối ZnCl2 được tạo thành trong phản ứng này làA. 20,4 g. B. 10,2 g. c. 30,6 g.        D. 40 gb) Có thể nói trong HCl có...
Thế nào là gốc axit? Tính hoá trị của các gốc axit tương ứng với các axit sau.: HBr, H2S, HNO3, H2SO4, H2SO3, H3PO4, H2CO3.Trả lời             Gốc axit là phần còn lại của phân tử...
a) Xác định hoá trị của Ca, Na, Fe, Cu, AI trong các hiđroxit sau đây: Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3.b) Cho 1,35 g nhôm tác dụng với dung dịch chứa 7,3 g HCl. Khối lượng muối tạo thành làA....
Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí: cacbon đioxit, oxi, nitơ, hiđroTrả lời               - Khí nào làm than hồng cháy sáng là khí oxi.Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy và làm...
Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt trong hỗnl hợp là 46,289%. Tính:a) Khối lượng mỗi kim...
Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit H2SO4.a) Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.b) Chất nào dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?Trả lời      ...
Dẫn 6,72 lít (ở đktc) hỗn hợp hai khí H2 và CO từ từ qua hỗn hợp hai oxit FeO và CuO nung nóng, sau phản ứng thấy khối lượng hỗn hợp giảm m gam.a) Viết các phương trình hoá...
Cho 3,6 g một oxit sắt yào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,35 g một muối sắt clorua. Hãy xác định công thức phân tử của oxit sắt.Trả lời      ...
Cho dòng khí H2 dư qua 24 g hỗn hợp hại oxit CuO và Fe2O3 nung nóng. Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng. Biết rằng mFe2O3: mCuO = 3:1 Trả lời            mFe2O3 :...
Cho 10,4 g oxit của một nguyên tố kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng tạo thành 15,9 g muối. Xác định nguyên tố kim loại.Trả lời          ...
Cho 0,3 g một kim loại tác dụng hết với nước cho 168 ml khí hiđro (ở đktc). Xác định tên kim loại, biết rằng kim loại có hoá trị tối đa là IIITrả lời          ...
Cho 5,6 g oxit kim loại tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl cho 11,1 g muối cỉorua của kim loại đó. Xác định tên kim loại. Biết kim loại có hoá trị tối đa là III.Trả lời  ...
Cho một dòng khí H2 dư qua 4,8 g hỗn hợp CuO và một oxit sắt nung nóng thu được 3,52 g chất rắn. Nếu cho chất rắn đó là hoà tan trong axit HCl thì thu được 0,896 lít...
Dùng khí H2 khử 31,2 g hỗn hợp CuO và Fe3O4, trong hỗn hợp khối lượng Fe3O4 nhiều hơn khối lượng CuO 15,2 g. Tính khối lượng Cu và Fe thu được.Trả lời              ...
a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau:(1) Lưu huỳnh đioxit + nước ;             (4) Kẽm + axit suníuric (loãng);(2) Sắt(III) oxit + hiđro ;                    (5) Canxi oxit...
Có những cụm từ: Sự cháy, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp, phản ứng toả nhiệt. Hãy chọn những cụm từ thích hợp để điền vào những chỗ trống trong các câu sau:a)  ............là phản ứng hoá học, trong...
Từ những hoá chất cho sẵn: KMnO4, Fe, dung dịch CuSO4, dung dịch H2SO4 loãng, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế các chất theo sơ đồ chuyển hoá sau: Cu —> CuO —> Cu. Biết Fe...
Khi điện phân nước thu được 2 thể tích H2 và 1 thể tích khí O2 (cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Từ kết quả này, em hãy chứng minh công thức hoá học của nước.Trả lời    ...
Để đốt cháy 68 g hỗn hợp khí hiđro và khí CO cần 89,6 lít oxi (ở đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của các khí trong hỗn hợp ban đầu. Nêu các phương pháp giải bài...