Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chấ…


1. Cấu hình electron- Cr: [Ar]3d54s1.Crom có 6e hóa trị ở phân lớp 3d và 4s, do đó số oxi hóa +1 đến +6.- Cu: [Ar]3d104s1. Đồng dễ nhường 1 e ở phân lớp 4s nên có số oxi hóa...
Đề bàiHoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau:\(Cu\buildrel {\left( 1 \right)} \over\longrightarrow CuS\buildrel {\left( 2 \right)} \over\longrightarrow Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\buildrel {\left( 3 \right)} \over\longrightarrow Cu{\left( {OH} \right)_2}\)\(\buildrel {\left( 4 \right)}...
Đề bàiKhi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl...
Đề bàiHỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị của V làA. 1,12...
Đề bàiKhử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 4,48 lít khí NO duy nhất...
Đề bàiNhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thì thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là:A.9,3 gam.       ...
Đề bàiCho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng để giải phóng khí nào sau đây?A. NO2.                               B. NO.C. N2O.     ...