Bài 38. LUYỆN TẬP. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CROM, ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG


7.121. Để phân biệt dung dịch H2S04 đặc, nguội và dung dịch HNO3 đặc, nguội có thể dùng kim loại nào sau đây?A. Cr.                    B. Al          ...
7.124. Cho 9,14 g hợp kim Cu, Mg và Al  tác dụng với dung dịch HCl dư thu được khí X và 2,54 g chất rắn Y. Trong hợp kim, khối lượng Al gấp 4,5 lần khối lượng Mg. Thể...
Viết PTHH hoàn thành chuỗi biến hoá sau:Đồng \(\buildrel {(1)} \over\longrightarrow \) đồng (II) oxit\(\buildrel {(2)} \over\longrightarrow \) đồng (II) clorua\(\buildrel {(3)} \over\longrightarrow \) đồng (I) clorua \(\buildrel {(4)} \over\longrightarrow \) đồng (II) clorua \(\buildrel {(5)} \over\longrightarrow \)  đồng (II) hidroxit \(\buildrel...
Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2S04 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất,...
Tính thể tích của dung dịch K2Cr207 0,05M vừa đủ phản ứng với dung dịch chứa 0,06 mol FeSO4 trong môi trường H2SO4 dư.Hướng dẫn trả lời:Ta có phương trình phản ứng:K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4...
Về tính chất hoá học, crom giống và khác với nhôm như thế nào?Hướng dẫn trả lời:Tính chất hóa học của Al và Cr:* Giống nhau: - Đều phản ứng với phi kim, HCl, H2SO4 (l)- Đều có màng oxit...
So sánh tính chất lí, hoá học giữa các hợp chất của crom (III) với các hợp chất của nhôm.Hướng dẫn trả lời:- Tính chất lí học:Hợp chất của Cr (III)Hợp chất của nhôm-  Cr2O3: chất rắn, màu lục thẫm,...
Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá sau:Cr→Cr203 →Cr2(S04)3 → Cr(OH)3 → NaCrO2Hướng dẫn trả lời:\(4Cr{\rm{ }} + {\rm{ 3}}{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2C{r_2}{O_3}\)Cr2O3 + 3H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3H2OCr2(SO4)3 + NaOH →...
Amoni đicromat khi được nung nóng tạo ra crom(III) oxit, nitơ và nước. Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết nó thuộc loại phản ứng gì?Hướng dẫn trả lời:\({\left( {N{H_4}} \right)_2}C{r_2}{O_7}\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow C{r_2}{O_3} + {\rm{...
Cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng...