Bài 38. Phản ứng phân hạch


38.1. Hạt nhân nào sau đây không thể phán hạch?.A. \({}_{92}^{239}U\)                 B. \({}_{92}^{238}U\)                 C. \({}_{6}^{12}C\)                 D.\({}_{94}^{239}Pb\)38.2. Hãy...
38.7. Cho rằng trong phản ứng phân hạch của một hạt nhân \({}_{92}^{235}U\) sau khi bắt nơtron thì năng lượng toả ra là 210 MeV. Tính tổng khối lượng (theo đơn vị khối lượng nguyên tử u) của các hạt được...
38.8. Cho phản ứng phân hạch sau:\({}_{92}^{235}U + {}_0^1n \to {}_{92}^{236}U* \to {}_{39}^{94}Y + {}_{53}^{139}I + 3{}_0^1n\)Tính năng lượng toả ra trong phản ứng này.Cho khối lượng của các hạt nhân \({}_{92}^{235}U\) , \({}_{39}^{94}Y\) ,\( {}_{53}^{139}I\) và của nơtron lần lượt là mU=...
38.9. Cho phản ứng phân hạch:\({}_{92}^{235}U + {}_0^1n \to {}_{42}^{95}Mo + {}_{57}^{139}La + {}_{ - 1}^0n + X3{}_0^1n\)a) Tính X. Tại sao có cả \({}_0^1n\) ở vế phải và vế trái của phương trình phản ứng!b)  Tính năng lượng toả ra...
38.10.Phân hạch một hạt nhân 235U trong lò phản ứng sẽ toả ra năng lượng 200 MeV/1 hạt nhân.a)   Nếu phân hạch 1 kg 235Uthì năng lượng toả ra bằng bao nhiêu?b)   Cần phải đốt một lượng than bằng bao nhiêu đê...