Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong


I. Vận hành động cơ đốt trong1. Chuẩn bị- Kiểm tra.- Chuẩn bị.2. Vận hành- Khởi động.- Theo dõi.- Tắt động cơ.II. Bảo dưỡng kĩ thuật động cơ đốt trong1. Khái quát về bảo dưỡng kĩ thuật động cơ đốt...