Bài 38 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 38. Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường \(y = \cos x, y = 0, x = 0\) và \(x = {\pi  \over 4}.\)Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành.GiảiTa có:\(\eqalign{ & V = \pi \int\limits_0^{{\pi \over 4}}...

  Bài 38. Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường \(y = \cos x, y = 0, x = 0\) và \(x = {\pi  \over 4}.\)
  Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành.

  Giải

  Ta có:

  \(\eqalign{
  & V = \pi \int\limits_0^{{\pi \over 4}} {{{\cos }^2}xdx = {\pi \over 2}\int\limits_0^{{\pi \over 4}} {(1 + \cos 2x)dx} } \cr
  & = {\pi \over 2}\left. {\left( {x + {1 \over 2}\sin 2x} \right)} \right|_0^{{\pi \over 4}} = {\pi \over 2}\left( {{\pi \over 4} + {1 \over 2}} \right) = {{\pi (\pi + 2)} \over 8} \cr} \)