Bài 38 trang 209 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 38. Chứng minh rằng \(\left| z \right| = \left| {\rm{w}} \right| = 1\) thì số \({{z + {\rm{w}}} \over {1 + z{\rm{w}}}}\) là số thực (giả sử \(1 + z{\rm{w}} \ne 0\)).GiảiTa có \(z.\overline z  = {\left| z \right|^2} = 1 \Rightarrow \overline z  = {1 \over z}\). Tương...

  Bài 38. Chứng minh rằng \(\left| z \right| = \left| {\rm{w}} \right| = 1\) thì số \({{z + {\rm{w}}} \over {1 + z{\rm{w}}}}\) là số thực (giả sử \(1 + z{\rm{w}} \ne 0\)).

  Giải

  Ta có \(z.\overline z  = {\left| z \right|^2} = 1 \Rightarrow \overline z  = {1 \over z}\). Tương tự \(\overline {\rm{w}}  = {1 \over {\rm{w}}}\)

  Do đó \(\overline {\left( {{{z + {\rm{w}}} \over {1 + z{\rm{w}}}}} \right)}  = {{\overline z  + \overline {\rm{w}} } \over {1 + \overline z.\overline {\rm{w}} }} = {{{1 \over z} + {1 \over {\rm{w}}}} \over {1 + {1 \over z}.{1 \over {\rm{w}}}}} = {{z + {\rm{w}}} \over {1 + z{\rm{w}}}}\).

  Suy ra \({{z + {\rm{w}}} \over {1 + z{\rm{w}}}}\) là số thực.