Bài 39. Anken : Danh pháp, cấu trúc và đồng phân


Trong phân tử các anken, theo chiều tăng số nguyên tử cacbon, phần trăm khối lượng của cacbonA. tăng dần.B. giảm dầnC. không đổiD. biến đổi không theo quy luậtGiải:Chọn đáp án C
Anken X có tỉ khối hơi so với nitơ bằng 2,5. Kết luận nào sau đây là đúng?A. X có đồng phân hình họcB.Có 5 anken đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử X.C. Có ba đồng...
Anken X có công thức cấu tạo:\(\eqalign{  & C{H_3}CH = \mathop C\limits_| C{H_2}C{H_3}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr} \)Tên gọi của X là:A. isohexen                              B.3-metylpent-3-enC. 3-metylpent-2-en                 D. 2-etylbut-2-enGiải:Chọn đáp án C
a) So sánh anken và xicloankan về: đặc điểm cấu tạo phần tử thành phần % các nguyên tố.b) Thế nào là đồng phân hình học? Điều kiện để anken \({R_1}{R_2}C = C{R_3}{R_4}\) (với các R có thể là H...
Viết công thức cấu trúc của các đồng phân cis anken và trans anken có 4,5 và 6 nguyên tử cacbon trong phân tử.Giải:Những chất có đồng phân hình học:- But-2-en (có 4 nguyên tử cacbon)- Pent-2-en ( có 5...
Gọi tên đầy đủ của các anken có công thức cấu trúc sau:Giải:A: cis-but-2-en         B: trans-but-2-enC: cis-pent-2-en        D: trans-pent-2-en