Bài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân


a) Xiclobutan có phải là đồng phân của các buten hay không, nếu có thì là đồng phân loại gì?b) Hãy lấy thí dụ để chứng tỏ rằng số lượng đồng phân của anken nhiều hơn của ankan có cùng...
Viết công thức cấu tạo các anken sau:a) pent-2-en                            b)2-metylbut-1-en                               c) 2-metylpent-2-end) isobutilen                            e) 3-metylhex-2-en                              g) 2,3-đimetylbut-2-enGiải 
Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo chung cho anken. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu tạo của aken với ankan và monoxicloankan.Giải                                                                                                          - Công thức phân tử anken \({C_n}{H_{2n}}\left( {n \ge 2}...
Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:a) Anken  là hiđrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi C = C       [ ]b) Anken  là hiđrocacbon có công thức...
a) Vì sao but-2-en có 2 đồng phân cis và trans còn but-1-en thì không?b) Có cả thảy 6 penten đồng phân, hãy viết công thức, gọi tên và nói rõ chúng thuộc những loại đồng phân nào?Giải a) But-2-en...