Bài 39. Bài thực hành 6


Tính chất hóa học của nước Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong ba thí nghiệm trên.Lời giải:Thí nghiệm 1Hiện tượngMiếng Na tan dần.Có khí thoát ra.Miếng...