Bài 39: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon


8.1. Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?A. Cl-CH2-COOH                                B. C6H5-CH2-ClC. CH3-CH2-Mg-Br                               D. CH3-CO-Cl8.2. Chất nào sau đây không phải là dẫn xuất...
8.4. Viết phương trình hoá học thực hiện các biến hoá dưới đây, nêu rõ điều kiện của phản ứng và ghi tên các chất.\(C{H_4}\)  ?  \({C_2}{H_4}\)  ? \(C{H_2} = CH - Cl\)  PVC Hướng dẫn trả lời:(1) 2\(C{H_4}\)  + 3\({H_2}\)      metan      ...
8.5. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây:Ở đây A và B là các sản phẩm chính của phản ứng. Hãy viết các chất hữu cơ dưới dạng công thức cấu...
8.6. Đốt cháy hoàn toàn 3,96 g chất hữu cơ A, thu được 1,792 lít C02 (đktc) và 1,440 g H20. Nếu chuyển hết lượng clo có trong 2,475 g chất A thành AgCl thì thu được 7,175 g AgCl.1....