Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon


1. Đồng phân, danh pháp-          Công thức tổng quát: RXn-          Phân loại: theo bản chất, số lượng nguyên tử halogen và đặc điểm cấu tạo gốc hidrocacbon-          Bậc của dẫn xuất halogen = bậc C liên kết với X-          Đồng...
Đề bàiGọi tên mỗi chất sau: CH3- CH2Cl; CH2 = CH- CH2Cl; CHCl3; C6H5Cl. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hidrocacbon tương ứng.Lời giải chi tiếtCH3- CH2Cl: etyl clorua  (cloetan);CH2 = CH-...
Đề bàiViết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thủy phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzyl clorua, anylyl bromua; xiclohexyl clorua.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ: thủy phân dẫn xuất halogen...
Đề bàiCho nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen trong bảng dưới đây:Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét về sự biến đổi nhiệt độ sôi theo chiều tăng mạch cacbon (theo hàng dọc) và theo...
Đề bàiTừ axetilen, viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: etyl bromua(1); 1,2- đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1- đibrometan (4).Phương pháp giải - Xem chi tiết(1)    C2H2 \(\overset{+H_{2},Ni}{\rightarrow}\) C2H6  \(\overset{Br_{2}/t^{\circ}}{\rightarrow}\) C2H5Br(2)    C2H2  → C2H4  \(\overset{+Br_{2}}{\rightarrow}\)CH2Br- CH2Br(3)    C2H2 \(\overset{+HCl/HgCl_{2}}{\rightarrow}\) C2H3Cl(4)    C2H2 \(\overset{+HBr}{\rightarrow}\) CH2=CHBr  \(\overset{+HBr}{\rightarrow}\)  CH3CHBr2Lời giải...
Đề bàiDùng hai ống nghiệm, mỗi ống đựng 1ml một trong hai chất lỏng sau: etylbromua (1); brombenzen (2). Thêm tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch AgNO3. Đun sôi hai ống nghiệm, thấy ở ống 1 có kết...
Đề bàiKhi đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa KOH và C2H5OH, thu đượcA. EtanolB. EtilenC. AxetilenD. EtanPhương pháp giải - Xem chi tiếtPhản ứng thủy phân các dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm ( rượu) sẽ thu...