Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc


- Ngành thông tin liên lạc đảm nhiệm sự vận chuyển các tin tức một cách nhanh chóng và kịp thời, góp phần thực hiện các mối giao lưu giữa các địa phương và các nước. Trong đời sống kinh...
- Thông tin liên lạc đã tiến bộ không ngừng trong lịch sử phát triển c xã hội loài người. Vào thời kì sơ khai con người chuyển thông tin bằng nhiều cách, ví dụ như dùng các ám hiệu...
Ngành thông tin liên lạc đang xâm nhập vào các hoạt động dịch vụ khác như thế nào?Hướng dẫn giải:Bất kì hoạt động dịch vụ nào cũng cần có thông tin liên lạc, nói cách khác ngành thông tin liên...
Dựa vào hình 39, hãy phân tích đặc điểm phân bố máy điện thoại trên thế giới?Hướng dẫn giải:- Số máy điện thoại trên 1000 dân nhiều nhất (trên 500) ở Hoa Kì, Can-na-đa (Bắc Mĩ), Tây và Trung Âu,...
Theo em, thì internet cho phép người ta có thể sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc nào?Hướng dẫn giải:Thư điện tử (E-mail), chat, trò chuyện (voice chat), thương mại, dịch vụ điện tử (E-business), một số dịch...
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện dân số và GDP/ người ở các nhóm nước theo bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân, dựa vào bảng số liệu sau:Hướng dẫn giải:- Nhận xét:- Phần lớn dân số...