Bài 39. Một số hợp chất của crom


Có nhận xét gì về tính chất hóa học của các hợp chất Cr (II); Cr (III) và Cr (VI)? dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh.Giải *Tính chất hóa học của hợp chất crom (II):+ Các...
Cho các sơ đồ phản ứng sau:\(\eqalign{ & a){K_2}C{r_2}{O_7} + {H_2}S + {H_2}S{O_{4}}\buildrel {} \over \longrightarrow C{r_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {K_2}S{O_4} + {H_2}O + S \downarrow \cr & b){K_2}C{r_2}{O_7} + HCl\buildrel {} \over \longrightarrow CrC{l_{3}} + C{l_2} \uparrow + KCl...
Người ta có thể điều chế Cr (III) oxit bằng cách phân hủy muối amoni đicromat ở nhiệt độ cao:\({\left( {N{H_4}} \right)_2}C{r_2}{O_7}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {N_2} + C{r_2}{O_3} + {H_2}O\)Hãy cho niết phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào?Giải:\({\left(...
Viết phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử (dạng phân tử và ion rút gọn) giữa kali đicromat và natri sunfua khi có mặt axit sunfuric. Biết rằng trong phản ứng này có sự biến đổi...
a) Muối Cr (III) tác dụng với chất oxi hóa mạnh trong môi trường kiềm tạo thành muối Cr (VI). Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng sau:\(CrC{l_3} + C{l_2} + NaOH\buildrel {} \over \longrightarrow N{a_2}Cr{O_4} + NaCl...