Bài 39 : Phản ứng nhiệt hạch


39.1.Nguồn gốc năng lượns của Mặt Trời là doA. các phản ứng hoá học xảy ra troníĩ lòng nó.B. các phản ứng phân hạch xảy ra trong lòng nó.C. các phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lòng nó.D. các quá...
39.6.Tính năng lượng của các phản ứng saua. \({}_3^7Li + {}_1^1H \to {}_2^4He \)        b. \({}_1^2H + {}_2^3He \to {}_1^1H+{}_2^4He +\)     c. \({}_1^2H + {}_3^6Li \to {}_2^4He+ {}_2^4He\).      d.\({}_1^1H + {}_3^6Li \to {}_2^3He+ {}_2^4He\).   Hướng dẫn giải chi...
39.7 Trong phản ứng tổng hợp heli\(_1^2H + _3^6Li \to _2^4He + _2^4He\)  nếu tổng hợp heli từ 1g liti thì năng ỉượng toả ra có thể đun sôi bao nhiêu kilôgam nước ở 0°C?Hướng dẫn đáp ánNăng lượng tỏa ra...
39.8. Rơ-dơ-pho đã làm thí nghiệm sau: Bắn phá \({}_7^{14}N\) bằng hạt \(\alpha\) ; hạt \({}_7^{14}N\) lấy hạt đạn \(\alpha\) đó và lập tức phân rã thành hạt nhân ôxi bền.a)   Viết các phương trình phản ứng trên.b)  Tính năng lượng toả ra-hay...
39.9. Xác định năng lượng cực tiểu của các phôtôn cần thiết để kích thích sự tạo thành các phản ứng:\(\eqalign{ & {}_4^9Be + hf \to 2\left( {_2^4He} \right) + {}_0^1n \cr & {}_6^{12}C + hf \to 3\left( {_2^4He} \right) \cr}...
39.10.Viết phản ứng hạt nhân biến thuỷ ngân (198Hg) thành vàng (giấc mơ của các nhà giả kim thuật ngày xưa).Hướng dẫn giải chi tiếtPhương trình phản ứng\({}_{80}^{198}Hg + {}_0^1n \to {}_{79}^{198}Au + {}_1^1H\)