Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch


1. Phản ứng nhiệt hạch là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.2. Năng lượng tỏa ra bởi các phản ứng nhiệt hạch gọi là năng lượng nhiệt hạch....
Đề bàiHãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho trong bảng ở cuối sách (SGK)Lời giải chi tiết\({}_1^2H + {}_1^3H \to {}_2^4He + {}_0^1n\) Khối lượng tỏa ra khi tổng hợp 1 hạt nhân \(\alpha \)...
Đề bàiHãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.Lời giải chi tiếtNhiệt độ của hỗn hợp phải cỡ 100 triệu độ ; mật độ hạt trong khối plasma phải đủ lớn ; thời...
Đề bàiSo sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm:a) nhiên liệu phản ứng;b) điều kiện thực hiện;c) năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu;d) ô nhiễm...
Đề bàiTrên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chi trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.1. \( _{6}^{12}\textrm{C}\) +? → \(...
Đề bàiXét phản ứng.\( _{1}^{2}\textrm{H}\) + \( _{1}^{2}\textrm{H}\) → \( _{2}^{3}\textrm{He}\) + \( _{0}^{1}\textrm{n}\)a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)b) Tính khối lượng đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương...