Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn


Áp dụng quy tắc chuyển vế, giải các bất phương trình sau:a. x – 2 > 4b. x + 5 < 7c. x – 4 < -8d. x + 3 > -6Giải:a. Ta có:\(x - 2 > 4 \Leftrightarrow x...
Áp dụng quy tắc chuyển vế, giải các bất phương trình sau:a. \(3x < 2x + 5\)b. \(2x + 1 < x + 4\)c. \( - 2x >  - 3x + 3\)d. \( - 4x - 2 >  - 5x...
Áp dụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau:a. \({1 \over 2}x > 3\)b. \( - {1 \over 3}x <  - 2\)c. \({2 \over 3}x >  - 4\)d. \( - {3 \over 5}x > 6\)Giải:a. Ta có:\({1 \over...
Áp dụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau:a. \(3x < 18\)b. \( - 2x >  - 6\)c. \(0,2x > 8\)d. \( - 0,3x < 12\)Giải:a. Ta có:\(3x < 18 \Leftrightarrow 3x.{1 \over 3} < 18.{1 \over 3}...
Giải thích sự tương đương:a. \(2x < 3 \Leftrightarrow 3x < 4,5\)b. \(x - 5 < 12 \Leftrightarrow x + 5 < 22\)c. \( - 3x < 9 \Leftrightarrow 6x >  - 18\)Giải:a. Nhân hai vế của bất phương trình...
Cho hình vẽ sau (h.1) Bạn An cho rằng, hình vẽ đó là biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình 2x ≤ 16, còn bạn Bình lại khẳng định hình vẽ đó biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình...
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số:a. \(2x - 4 < 0\)b. \(3x + 9 > 0\)c. \( - x + 3 < 0\)d. \( - 3x + 12 > 0\)Giải:a. Ta...
Giải các bất phương trình:a. \(3x + 2 > 8\)b. \(4x - 5 < 7\)c. \( - 2x + 1 < 7\)d. \(13 - 3x >  - 2\)Giải:a. Ta có:\(3x + 2 > 8 \Leftrightarrow 3x > 8 - 2...
Giải các bất phương trình:a. \({3 \over 2}x <  - 9\)b. \(5 + {2 \over 3}x > 3\)c. \(2x + {4 \over 5} > {9 \over 5}\)d. \(6 - {3 \over 5}x < 4\)Giải:a. Ta có:\({3 \over 2}x <  -...
Giải các bất phương trình:a. \(7x - 2,2 < 0,6\)b. \(1,5 > 2,3 - 4x\)Giải:a. Ta có:\(7x - 2,2 < 0,6 \Leftrightarrow 7x < 0,6 + 2,2 \Leftrightarrow 7x < 2,8 \Leftrightarrow x < 0,4\) Vậy tập nghiệm của bất phương...
Viết bất phương trình bậc nhất một ẩn có tập nghiệm biểu diễn bởi hình vẽ sau (h.2) Giải:a.  Bất phương trình bậc nhất một ẩn có tập nghiệm biểu diễn bởi hình vẽ là:\(2x - 8 \ge 0\)b.  Bất phương...
Giải các bất phương trình:a. \({{3x - 1} \over 4} > 2\)b. \({{2x + 4} \over 3} < 3\)c. \({{1 - 2x} \over 3} > 4\)d. \({{6 - 4x} \over 5} < 1\)Giải:a. Ta có:\(\eqalign{  & {{3x - 1} \over...
Giải các bất phương trình:a. \({\left( {x - 1} \right)^2} < x\left( {x + 3} \right)\)b. \(\left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right) > x\left( {x - 4} \right)\)c. \(2x + 3 < 6 - \left( {3 -...
Với giá trị nào của x thì:a. Giá trị phân thức \({{5 - 2x} \over 6}\) lớn hơn giá trị phân thức \({{5x - 2} \over 3}\)?b. Giá trị phân thức \({{1,5 - x} \over 5}\) nhỏ hơn giá trị...
Hãy cho biết số nào trong các số \({2 \over 3};{2 \over 7}; - {4 \over 5}\) là nghiệm của bất phương trình\(5 - 3x < \left( {4 + 2x} \right) - 1\)Giải:Ta có:\(\eqalign{  & 5 - 3x < \left(...
Hai quy tắc biến đổi tương đương của bất phương trình cũng giống như hai quy tắc biến đổi tương đương của phương trình. Điều đó có đúng không?Giải:Ta có, quy tắc chuyển vế của phương trình giống quy tắc...
Cho bất phương trình ẩn x: \(2x + 1 > 2\left( {x + 1} \right)\)a. Chứng tỏ các giá trị \( - 5;0; - 8\) đều không phải là nghiệm của nó.b. Bất phương trình này có thể nhận giá...
Bất phương trình ẩn x:\(5 + 5x < 5\left( {x + 2} \right)\)có thể nhận những giá trị của nào của ẩn x là nghiệm?Giải:Ta có:\(\eqalign{  & 5 + 5x < 5\left( {x + 2} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 5...
So sánh số a với số b nếua. \(x < 5 \Leftrightarrow \left( {a - b} \right)x < 5\left( {a - b} \right)\)b. \(x > 2 \Leftrightarrow \left( {a - b} \right)x < 2\left( {a - b} \right)\)Giải:a. Ta có:\(x...
Tìm số nguyên x lớn nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau:a. \(5,2 + 0,3x <  - 0,5\)b. \(1,2 - \left( {2,1 - 0,2x} \right) < 4,4\)Giải:a. Ta có:\(\eqalign{  & 5,2 + 0,3x <  - 0,5  \cr  &  \Leftrightarrow...
Tìm số nguyên x bé nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau:a. \(0,2x + 3,2 > 1,5\)b. \(4,2 - \left( {3 - 0,4x} \right) > 0,1x + 0,5\)Giải:a. Ta có:\(\eqalign{  & 0,2x + 3,2 > 1,5  \cr  &  \Leftrightarrow...
Với giá trị nào của m thì phương trình ẩn x:a. \(x - 3 = 2m + 4\)có nghiệm dương?b. \(2x - 5 = m + 8\) có nghiệm âm?Giải:a. Ta có:\(\eqalign{  & x - 3 = 2m + 4 ...
Giải các bất phương trình:a. \({\left( {x + 2} \right)^2} < 2x\left( {x + 2} \right) + 4\)b. \(\left( {x + 2} \right)\left( {x + 4} \right) > \left( {x - 2} \right)\left( {x + 8} \right) + 26\)Giải:a. Ta...
Giải các bất phương trình:a. \({{1 - 2x} \over 4} - 2 < {{1 - 5x} \over 8}\)b. \({{x - 1} \over 4} - 1 > {{x + 1} \over 3} + 8\)Giải:a. Ta có:\(\eqalign{  & {{1 - 2x} \over...
Tìm các số tự nhiện n thỏa mãn mỗi bất phương trình sau:a. \(3\left( {5 - 4n} \right) + \left( {27 + 2n} \right) > 0\)b. \({\left( {n + 2} \right)^2} - \left( {n - 3} \right)\left( {n + 3}...
Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.Bất phương trình x – 2 < 1 tương đương với bất phương trình sau:A. x > 3B. x ≤ 3C. \(x - 1 > 2\)D. x – 1 < 2Giải: Chọn...
Với giá trị nào của m thì phương trình ẩn x:a. x – 2 = 3m + 4 có nghiệm lớn hơn 3b. 3 – 2x = m – 5 có nghiệm nhỏ hơn -2Giải:a. x – 2 = 3m...
Chứng minh hai bất phương trình sau không tương đươnga. 2x + 1 > 3 và \(\left| x \right| > 1\)b. 3x – 9 < 0 và \({x^2} < 9\)Giải:a. Giải bất phương trình 2x + 1 > 3 ta...
Khoanh tròn vào chữ cái trước hình đúng.Bất phương trình bậc nhất 2x – 1 > 1 có tập nghiệm biểu diễn bởi hình vẽ sau: Giải: Chọn B