Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


Cạnh tranh là gì? Phân tích tính tất yếu khách quan và mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.Gợi ý làm bài:- Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể...
Cạnh tranh có những loại nào? Lấy ví dụ để minh họa.Gợi ý làm bài:Tùy theo các căn cứ khác nhau, người ta chia cạnh tranh thành các loại:- Cạnh tranh giữa người bán với nhau: thường xuất hiện khi...
Khi nước ta là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo hướng nào (êm dịu hay gay gắt quyết liệt)? Tại sao?Gợi ý làm...
Từ tính hai mặt tích cực và hạn chế của cạnh tranh, hãy cho biết Nhà nước cần làm gì để phát huy mặt tích cực và khắc phục được mặt hạn chế của cạnh tranh hiện nay ở nước...
Có ý kiến cho rằng: Để phát huy mặt tích cực cuả cạnh tranh ở nước ta hiện nay, Nhà nước chỉ cần để ra giải pháp khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh.  Điều đó đúng hay sai?...
Em hiểu thế nào là cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh? Khi thấy có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, em sẽ xử lí như thế nào?Gợi ý làm bài:-         Cạnh tranh lành mạnh là cạnh tranh...