BÀI 4. CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ


1.39 Hãy cho biết điều khẳng định nào dưới đây là đúng?A.Trong một nguyên tử thì số nơtron luôn luôn bằng số electron.B.Trong một nguyên tử thì số nơtron luôn luôn bằng số proton.C. Trong một nguyên tử thì số...
Hãy cho biết quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân z với số proton, với số electron, với số thứ tự (của nguyên tố tương ứng trong bảng tuần hoàn).Lời giải:Số đơn vị điện tích hạt nhân...
Các lớp electron được đặc trưng bằng các số nguyên (gọi là số lượng tử chính) n = 1, 2, 3, 4,… và được đặt tên bằng các chữ cái.Hãy ghi tên lớp electron ứng với các lớp n =...
Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n (n = 1, 2, 3, 4,.ệ.) đặc trưng cho lớp electron và số phân lớp trong mỗi lớp.Lời giải:Số phân lớp trong mỗi lớp trùng với số nguyên n, đặc trưng...
a) Hãy cho biết tên các phân lớp thuộc lớp N.b) Sắp xếp các phân lớp đó theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng tương ứng.Lời giải:a)Lớp N ứng với n = 4 có 4 phân lớp:...
Hãy cho biết số electron tối đa có thể phân bố trên:Phân lớp s.Phân lớp p.Phân lớp d.Phân lớp f.Hãy cho nhận xét về quy luật của các số electron tối đa đó.Lời giải:Số electron tối đa có thể phân...
a) Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n đặc trưng cho các lớp và số electron tối đa trên lớp tương ứng.b)Hãy cho biết số electron tối đa trên các lớp K, L, M.c)Tượng trưng mỗi lớp electron...
Hãy viết các kí hiệu của các phân lớp thuộc lớp M theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng tương ứng.Lời giải:Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp, năng lượng tăng dần từ 3s đến...
Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số 3 electron trong lớp M. Xác định nguyên tố X.Lời giải:Cách 1: Lớp M (lớp thứ 3) có 3e → cấu hình e lớp M là: \(3s^23p^1\) —> cấu hình e...
Vỏ electron của nguyên tử một nguyên tố A có 20e. Hãy cho biết:+ Nguyên tử có bao nhiêu lớp e?+ Lớp ngoài cùng có bao nhiêu e?+ A là kim loại hay phi kim? Xác định tên nguyên tố...
Nguyên tố A có cấu hình e lớp ngoài cùng là \(4s^1\), nguyên tố B có phân lớp e cuối là \(3p^2\). Viết cấu hình đầy đủ và xác định tên nguyên tố A, K.Lời giải:Nguyên tố A là một...
 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Một nguyên tử của nguyên tố Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử...