Bài 4. Cấu trúc bảng


Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhauTrả lời:Mỗi hàng thể hiện một cá thể phân biệt trong bài toán quản lí. Bởi vậy trong một bảng được thiết kế tốt không có hai hàng...
Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây:Số báo danhHọ và tênNgày sinhĐiểm sốTrả lời:Có thể khai báo kiểu dữ liệu cho...
Hãy nêu các bước để xác định khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính nêu trong câu 2Trả lời:Các bước chỉ định khóa chính:- Chọn khóa chính: trong bảng dữ liệu nêu ở câu 2 thì chọn...
Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảngTrả lời:Tạo cấu trúc bảng: mở cửa sổ cấu trúc bảng, tạo các trường (chọn tên trường, chọn kiểu dữ liệu, thiết đặt tính...
Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trốngTrả lời:Trong trường hợp đã chỉ định là khóa chính thì các trường tạo nên khóa chính và các trường đãthiết đặt tính chất thuộc tính bắt buộc (Required) là không...