Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu


Tìm x ∈ Z, biết: a) x = (-1) + (-99) ;                          b) x = (-105) + (-15).Giảia) x = -(1 + 99) = -100;     b) x = -(105...
Phát biểu sau đây đúng hay sai?Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu chung trước kết quả.GiảiĐúng.
So sánh và rút ra nhận xét:a) \(\left| {3 + 17} \right|\,\,\left| 3 \right| + \left| {17} \right|;\)b) \(\left| { - 3 + ( - 17)} \right|\,\,\left| { - 3} \right| + \left| { - 17} \right|\)Giảia) \(\left| {3 +...
Khoanh tròn chữ đúng trước kết quả đúng. Tổng của -19 và -513 là:(A) 532 ;          (B) -532 ;         (C) 522 ;          (D) -522.GiảiChọn (B) -532.
Tính:a) 8274 + 226              b) (-5) + (-11)         c) (-43) + (-9)Giảia) 8274 + 226 = 8500b) (-5) + (-11) = -(5+11)= -16      c) (-43) + (-9) = -( 43 + 9) = -52
Tính:ia) (-7) + (-328)              b) \(12 + \left| { - 23} \right|\)          c) \(\left| { - 46} \right| + \left| { + 12} \right|\)Giảia) (-7) + (-328) = -( 7+328)...
Điền dấu >,< thích hợp vào ô vuônga) (-6)  +(-3) … ( -6)              b) (-9) + (-12) … (-20)Giảia) (-6)  +(-3) < ( -6)       b) (-9) + (-12) < (-20)
Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát-xcơ-va là \( - 7^\circ C\). Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xcơ-va là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm \(6^\circ C\).GiảiNhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xcơ-va giảm \(6^\circ C\) tức là tăng \(-6^\circ C\).Vậy...
Tính giá trị của biểu thức:a) x + ( -10), biết x = -28b) (-267) + y, biết y = -33Giảia) (-28) + (-10) = - (28+10) = -38b) (-267) + (-33) = - (267+33) = -300
Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau:a) Nhiệt độ tăng \(t^\circ C\) nếu t = 12; -3; 0.b) Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu a = 70; -500; 0.Giảia) Nhiệt độ tăng \(12^\circ C\) nghĩa là nhiệt độ tăng...
Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau:a) 2; 4; 6; 8;...                                   b) -3; -5; -7; -9;...Giảia) 2; 4; 6; 8;...