Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế


Vì sao người ta nói trường hấp dẫn và điện trường đều là những trường thế?GiảiTrường hấp dẫn và điện trường đều là những trường thế vì công của trọng lực và công của lực điện trường không phụ thuộc hình...
Chứng tỏ rằng (4.1) cũng đúng cả trong trường hợp q < 0GiảiNếu q< 0 thì công thức \({A_{MN}} = qE\overline {M'N'} \) vẫn đúng nhưng \({A_{MN}}<0\) BaitapSachgiaokhoa.com
Hiệu điện thế giữa hai điểm có phụ thuộc việc chọn mốc tính điện thế không? Giải thích.Giải\({U_{MN}} = {V_M} - {V_N}\) không phụ thuộc vào việc chọn mốc tính điện thế, việc chọn mốc chỉ ảnh hưởng đến giá...
Muốn đo điện thế của vật A, ta nối A với cần tĩnh điện kế, vỏ tĩnh điện kế nối với đất. Vậy nối vỏ tĩnh điện kế với đất có ý nghĩa gì?GiảiNối vỏ tĩnh điện kế với đất để...
Chọn phương án đúng.Một điện tích q chuyển động trong điện trường (đều hay không đều) theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thìA. A > 0 nếu q > 0.                                                    B....
Chọn phương án đúng.Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều. MN = 1cm ; NP=3cm; UMN = 1V; UMP = 2V. Gọi cường độ điện trường tại M, N, P là EM, EN, EP.A.({E_N} > {E_M}) ...
Dựa vào công thức (4.4) hãy chứng minh rằng điện thế giảm theo chiều của đường sức.GiảiXét một điện tích q > 0 dịch chuyển từ M đến N theo chiều của đường sức điện trường. Ta có\(E = {{{U_{MN}}} \over {\overline...
Một điện tích q chuyển động từ điểm M đến điểm N, từ điểm N đến điểm p như trên hình 4.4 thì công của lực điện trong mỗi trường hợp bằng bao nhiêu? Giải thích.GiảiChia quãng đường MN làm 2...
Hai tấm kim loại phẳng rộng đặt song song, cách nhau 2cm, được nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau. Muốn điện tích q=5.10 -10C di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một...
Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ diện trường E = 100 V/ m. Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300km/s. Hỏi êlectron chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu...
Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 1V. Một điện tích q = -1C di chuyển từ M đến N thì công của lực điện bằng bao nhiêu. Giải thích ý nghĩa của kết quả tính...
Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10 -15kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng 4,8.10 -18C. Hai tấm kim loại cách nhau...
Một quả cầu khối lượng 4,5.10 -3 kg treo vào một sợi dây dài 1m. Quả cầu nằm giữa hai tấm kim loại song song, thẳng đứng như hình vẽ. Hai tấm cách nhau 4cm. Đặt một hiệu điện thế 750V...