Bài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu


A. Tóm tắt kiến thức:1. Cộng hai số nguyên dươngVì hai số nguyên dương là những số tự nhiên nên cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.2. Cộng hai số nguyên âmMuốn cộng hai số...
Đề bàiTính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5|Lời giải chi tiết(-4) + (-5) = - 9|-4| + |-5| = 4 + 5 = 9Hai kết quả trên là hai số đối nhau. 
Đề bài Tính:a) \(2763 + 152\);          b) \((-7) + (-14)\);      c) \((-35) + (-9)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc: cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.Cộng hai số nguyên âm: Muốn cộng...
Đề bài Tính:a) \((-5) + (-248) \)             b) \(17 + |-33|\) ;              c) \(|-37| + |15| \)Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc: cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác...
Đề bài Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông:a)\( (-2) + (-5)\) \(\square\) \((-5)\);                     b) \((-10) \) \(\square\) \((-3) + (-8)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtCộng hai số nguyên âm: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai...
Đề bài Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -50C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 70C?Lời giải chi tiếtNhiệt độ giảm đi 70C có nghĩa là thêm -70C.Vậy nếu giảm...
Đề bàiBài 1. Tìm x, biết: \(|x| + x = 6\)Bài 2. So sánh:a) \((-3) + (-5) và -|(-3) + 11|\)b) \(|(-2) + 1| + |(-1) + (-2)|\) và 4Bài 3. Tính tổng: \(S = (-1) + 2 + (-3)...
Đề bàiBài 1. Tính tổng các số nguyên x, biết: \(-6 ≤ x < 5\).Bài 2. Thay dấu * bằng chữ số thích hợpa) \(( - \overline {5*} ) + ( - 26) =  - 80\)b) \(28 + ( -...
Đề bàiBài 1. Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn điều kiện \(|x| < 5\).Bài 2. Tìm số nguyên m, biết \(|m| = (-5) + 7\).Bài 3. Tìm số nguyên x, biết \(x + (-5) = -7\).Bài 4. Viết...
Đề bàiBài 1. Tính giá trị của biểu thứca) \(x + (-15) + |-3|\), biết \(x = -3\).b) \([|x | + (-5)] + (-15)\), biết \(x = -2\).Bài 2. Tính tổng: S các số nguyên x, biết \(|x| < 10\).Bài...
Đề bàiBài 1. Tính tổnga) \((-8) + (-7) + (-10) + 20\)b) \(3 + (-5) + 7 + (-9) + 11 + (-13)\)Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:a) \(| x + 2| = 0\).b) \(|x| < (-3). |-5|\)Bài 3....
Đề bàiBài 1. Viết ba số tiếp theo của dãy số sau: \(-5, -2, 1,...\)Bài 2. Tìm số nguyên x, biết \(|x| + x = 2\).Bài 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: \(A = |x| + 5,...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x, y ∈\mathbb Z\), biết \(|x| + |y| = 1\).Bài 2. Tính tổng \(S = 1 + (-2) _ 3 + (-4) + 5 +...+\)\(\, 99 + (-100) + 101\)Lời giải chi tiếtBài 1. Vì \(|x|...