Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai


Xác định các hệ số a, b, c; tính biệt thức ∆ rồi tìm nghiệm của các phương trình:a) \(2{x^2} - 5x + 1 = 0\)b) \(4{x^2} + 4x + 1 = 0\)c) \(5{x^2} - x + 2 = 0\)d) \( - 3{x^2} + 2x...
Xác định các hệ số a, b, c rồi giải phương trình:a) \(2{x^2} - 2\sqrt 2 x + 1 = 0\)b) \(2{x^2} - \left( {1 - 2\sqrt 2 } \right)x - \sqrt 2  = 0\)c) \({1 \over 3}{x^2} - 2x - {2 \over...
Giải phương trình bằng đồ thị.Cho phương trình \(2{x^2} + x - 3 = 0\)a) Vẽ các đồ thị của hai hàm số: \(y = 2{x^2},y =  - x + 3\) trong cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Tìm hoành độ của...
Cho phương trình \({1 \over 2}{x^2} - 2x + 1 = 0\)a) Vẽ đồ thị của hàm số \(y = {1 \over 2}{x^2}\) và \(y = 2x - 1\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Dùng đồ thị tìm giá trị gần...
Câu 4.1 trang 54 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Giải các phương trình sau bằng cách (chuyển các số hạng tự do sang vế phải bằng công thức nghiệm) và so sánh kết quả tìm được:a) \(4{x^2} - 9...
Đối với mỗi phương trình sau, hãy tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm kép:a) \(m{x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + 2 = 0\)b) \(3{x^2} + \left( {m + 1} \right)x + 4 = 0\)Giảia) \(m{x^2} - 2\left(...
Đối với mỗi phương trình sau, hãy tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm; tính nghiệm của phương trình theo m:a) \(m{x^2} + \left( {2x - 1} \right)x + m + 2 = 0\)b) \(2{x^2} -...
Vì sao khi phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0\) có các hệ số a và c trái dấu thì nó có nghiệm?Áp dụng. Không tính ∆, hãy giải thích vì sao mỗi phương trình sau có nghiệm:a) \(3{x^2} -...