Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai


A. Kiến thức cơ bản:Đối với phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0(a \ne 0)\) và biểu thức \(\Delta  = {b^2} - 4ac\):- Nếu \(\Delta  > 0\) thì phương trình có hai nghiệm phân biết:\({x_1}\)= \(\frac{-b + \sqrt{\bigtriangleup }}{2a}\)  và \({x_2}\)=...
Đề bàiHãy điền những biểu thức thích hợp vào các ô trống (…) dưới đây:a) Nếu \(\Delta \) > 0 thì từ phương trình (2) suy ra \(x + {b \over {2a}} =  \pm...\)Do đó, phương trình (1) có hai...
Đề bàiÁp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình:a) 5x2 – x +2 = 0b) 4x2 - 4x + 1 = 0c) -3x2 + x + 5 = 0Lời giải chi tiếta) 5x2 – x +2 = 0a...
Đề bàiKhông giải phương trinh, hãy xác định các hệ số \(a, b, c\), tính biệt thức \(∆\) và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:a) \(7{x^2} - 2x + 3 = 0\)           ...
Đề bài Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:a) \(2{x^2} - 7x + 3 = 0\);                b) \(6{x^2} + x + 5 = 0\);c) \(6{x^2} +...
Đề bàiBài 1: Giải phương trình:a)\(2{x^2} - 5x + 2 = 0\)                      b) \({x^2} - \left( {1 + \sqrt 2 } \right)x + \sqrt 2  = 0\)Bài 2: Tìm m để phương trình \({x^2} + \left( {2m + 1} \right)x +...
Đề bàiBài 1: Giải phương trình:a) \(2{x^2} - 7x + 2 = 0\)              b) \(2{x^2} + 9x + 7 = 0.\)Bài 2: Tìm m để phương trình \({x^2} + x - m = 0\) có hai nghiệm phân biệt.Bài 3: Tìm...
Đề bàiBài 1: Chứng minh rằng phương trình \({x^2} -  - 2 = 0\) luôn luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi a.Bài 2: Tìm m để đồ thị hai hàm số \(y = {x^2}\) và \(y = 2mx...
Đề bàiBài 1: Tìm m để phương trình \(m{x^2} + \left( {2m - 1} \right)x + m + 2 = 0\) có nghiệm.Bài 2: Tìm tọa độ giao điểm của parabol \(y = 2{x^2}\) (P ) và đường thẳng \(y...
Đề bàiBài 1: Tìm m để phương trình \({x^2} - \left( {{m^2} + m} \right)x - 2 = 0\) có nghiệm.Bài 2: Viết phương trình đường thẳng qua điểm \((0;− 2)\) và tiếp xúc với parabol \(y = 2{x^2}\) (P...
Đề bàiBài 1: Tìm m để phương trình \(\left( {m - 1} \right){x^2} + \left( {m + 4} \right)x + m + 7 = 0\) có nghiệm duy nhất.Bài 2: Tìm m để parabol \(y =  - {1 \over 4}{x^2}\)...