Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức


4.1. Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phân là bao nhiêu?A. 6%.      ...
4.2. Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Người ta đo được độ giảm tương đối của biên độ trong ba chu kì đầu tiên là 10%. Độ giảm tương đối của thế năng tương ứng là bao...
4.7. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?A. Biên độ và tốc độ.                                             B. Li độ và tốc độ.C. Biên độ và cơ năng.                                           D. Biên độ và gia tốc.4.8....