Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức


Đề bàiHiện tượng cộng hưởng là gì? Nêu điều kiện để có cộng hưởng. Cho ví dụ.Lời giải chi tiết- Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng dần lên đến giá trị cực đại khi tần số f...
Đề bàiMột con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm đi 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?A. 3%.      ...
Đề bàiMột con lắc dài 44 cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường ray. Hỏi tàu chạy thẳng đều với...
1. Khi không có ma sát con lắc dao động điều hòa với tần số riêng. Gọi là tần số riêng vì nó chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của con lắc.2. Dao động tắt dần:Dao động có biên độ...
Đề bàiHãy làm thí nghiệm như Hình 4.3 SGK. Con lắc điều khiển D được kéo sang một bên rồi thả ra cho dao động.a) Các con lắc khác có dao động không?b) Con lắc nào dao động mạnh nhất?...
Đề bàia) Tại sao biên độ dao động cưỡng bức của thân xe trong ví dụ III.2 lại nhỏ?b) Tại sao với một lực đẩy nhỏ ta có thể làm cho chiếc đu có người ngồi đung đưa với biên...
Đề bàiNêu đặc điểm của dao động tắt dần. Nguyên nhân của nó là gì?Lời giải chi tiết- Trong thực tế, khi kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng rồi thả ra cho nó dao động, ta thấy...
Đề bàiNêu đặc điểm của dao động duy trì?Lời giải chi tiếtDao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ không đổi mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng gọi là dao động duy trì.
Đề bàiNêu đặc điểm của dao động cưỡng bức?Lời giải chi tiết- Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức.- Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi...