Bài 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ


a) Xác định điểm I thuộc đồ thị (C) của hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 2x - 1\) có hoành độ là nghiệm của phương trình y’’ = 0         b) Viết công thức chuyển hệ tọa độ...
Cũng câu hỏi như trong bài tập 1.31 đối cới các hàm số sau:a) \(y =  - {x^3} + 3{x^2} + 2x\)                                            b) \(y = {x^3} + 6{x^2} + x - 12\)Giảia) I là điểm uốn của đồ thịCông thức chuyển...
Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) dưới đây. Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {OI} \) và viết phương trình của parabol (P) đối với hệ tọa độ IXY.a) \(y...