Bài 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ


Bài 29. Xác định đỉnh \(I\) của mỗi parabol \((P)\) sau đây. Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {OI} \) và viết phương trình của parabol \((P)\) đối với hệ tọa độ \(IXY\).a)...
Bài 30. Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^3} - 3{x^2} + 1\).a) Xác định điểm \(I\) thuộc đồ thị \((C)\) của hàm số đã cho biết rằng hoành độ của điểm \(I\) là nghiệm của phương trình \(f''\left(...
Bài 31. Cho đường cong \((C)\) có phương trình là \(y = 2 - {1 \over {x + 2}}\) và điểm \(I\left( { - 2;2} \right)\) . Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {OI}...
a) \(y = {2 \over {x - 1}} + 1;\)             b) \(y = {{3x - 2} \over {x + 1}}\)Hướng dẫn. b) Viết công thức đã cho dưới dạng \(y = 3 - {5 \over...
Bài 33. Cho đường cong \((C)\) có phương trình \(y = ax + b + {c \over {x - {x_o}}}\), trong đó \(a \ne 0\), \(c \ne 0\) và điểm \(I\left( {{x_o};{y_o}} \right)\) thỏa mãn: \({y_o} = a{x_o} + b\) . Viết công...