Bai 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau


Cho hàm số \(y = ax + 3\). Hãy xác đinh hệ số a trong mỗi trường hợp sau:a)      Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y = -2x\);b)      Khi \(x = 1 + \sqrt 2\) thì \(y...
Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị 5.a)      Tìm b;b)      Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của b tìm được ở câu a).Gợi ý làm bài:a)...
Tìm hệ số a của hàm số y = ax + 1Biết rằng khi \(x = 1 + \sqrt 2\) thì \(y = 3 + \sqrt 2 \)Gợi ý làm bài:Khi \(x = 1 + \sqrt 2 \) thì hàm số y...
Xác định hàm số \(y = ax + b\) biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2GiảiĐồ thị hàm số \(y = ax + b\) cắt...
Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ:a)      Đi qua điểm \(A(3;2)\) ;b)      Có hệ số a bằng \(\sqrt 3 \) ;c)      Song song với đường...
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1;2), B(3;4).a)      Tìm hệ số a của đường thẳng đi qua A và B;b)      Xác định hàm số biết đồ thị của nó là đường thẳng đi qua A và B.Gợi...
Cho đường thẳng y = (k + 1)x + k           (1)a)      Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ;b)      Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) cắt...