Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau


A. Tóm tắt kiến thức:1. Đường thẳng song song:Hai đường thẳng y = ax + b và y = a'x + b' song song với nhau khi và chỉ khi a = a', b ≠ b' và trùng nhau khi...
Đề bàia) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:y = 2x + 3;y = 2x – 2b) Giải thích vì sao hai đường thẳng y = 2x + 3 và y =...
Đề bàiHãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:a) \(y = 1,5x + 2\);                b) \(y =...
Đề bàiCho hàm số bậc nhất \(y = mx + 3\) và \(y = (2m + 1)x - 5\). Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:a) Hai đường thẳng song song với...
Đề bàiCho hàm số \(y = ax + 3\). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y = -2x\).b) Khi \( x = 2\) thì hàm...
Đề bàiCho hàm số \(y = 2x + b\). Hãy xác định hệ số \(b\) trong mỗi trường hợp sau:a) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(-3\);b) Đồ thị của...
Đề bàiCho hai hàm số bậc nhất \(y = 2x + 3k\)  và  \(y = (2m + 1)x + 2k - 3\).Tìm điều kiện đối với \(m\) và \(k\) để đồ thị của hai hàm số là:a) Hai đường thẳng...
Đề bàia) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:\(y = \dfrac{2}{3}x + 2\);                                      ...
Đề bàiCho hàm số bậc nhất \(y = ax - 4\)   (1). Hãy xác định hệ số \(a\) trong mỗi trường hợp sau:a) Đồ thị của hàm số \((1)\) cắt đường thẳng \(y = 2x - 1\) tại điểm...
Đề bàiBài 1. Cho điểm \(M(-2;1)\) và đường thẳng (d): \(y = -2x + 3\).Viết phương trình của đường thẳng (d’) song song với (d) và qua M.Bài 2. Cho hai đường thẳng (d): \(y = kx - 4\) và...
Đề bàiBài 1. Cho hai đường thẳng: \(y = (m – 3)x + 3\) (d1) và \(y = -x + m\) (d2). Tìm m để (d1) // (d2)Bài 2. Cho hai đường thẳng: \(y = kx + m – 2\)...
Đề bàiBài 1. Cho hai đường thẳng: \(y = 2x\) (d1) và \(y = -x + 3\) (d2).a. Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2).b. Viết phương trình đường thẳng (d3) qua A và song song với...
Đề bàiBài 1. Tìm a để hai đường thẳng: \(y = (a - 1) + 1\) (d1) \((a ≠ 1)\) và \(y = (3 - a)x + 2\) (d2) \((a ≠ 3)\) song song với nhau.Bài 2. Cho hai đường...
Đề bàiBài 1. Viết phương trình đường thẳng (d) qua điểm \(M(-2; 0)\) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.Bài 2. Tìm m để hai đường thẳng sau đây song song:\(y = (m + 1)x +...