Bài 4. Đường tiệm cận


Tìm các tiệm cận đường và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau:a)  \(y = {{2x - 1} \over {x + 2}}\);                                                          b) \(y = {{3 - 2x} \over {3x + 1}}\)c) \(y = {5 \over {2 - 3x}}\)   ...
a) Cho hàm số \(y = {{3 - x} \over {x + 1}}\) có đồ thị (H) Chỉ ra một phép biến hình biến (H) thành (H’) có tiệm cận ngang  y = 2 và tiệm cận đứng x = 2.b) Lấy...