Bài 4. Đường tiệm cận


Cho hàm số \(y = f(x)\) có đồ thị \((C)\).1. Tiệm cận đứngĐường thẳng \(x=a\) là đường tiệm cận đứng của \((C)\) nếu một trong bốn điêù kiện sau được thoả mãn:\(\eqalign{ & \mathop {\lim }\limits_{x \to {a^ + }} f(x) =...
Đề bàiCho hàm số: \(y = {{2 - x} \over {x - 1}}\) (H.16) có đồ thị (C).Nêu nhận xét về khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞Lời giải chi...
Đề bàiTính \({\lim _{n \to 0}}({1 \over x} + 2)\) và nêu nhận xét về khoảng cách MH khi x → 0 (H.17)Lời giải chi tiết\(\eqalign{ & {\lim _{n \to {0^ + }}}({1 \over x} + 2) = + \infty \cr...
Đề bàiTìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:a)  \(y=\frac{x}{2-x}\).                          b) \(y=\frac{-x+7}{x+1}\).c)  \(y=\frac{2x-5}{5x-2}\).                         d) \(y=\frac{7}{x}-1\).Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiTìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:a) \(y=\frac{2-x}{9-x^2}\)                b) \(y=\frac{x^2+x+1}{3-2x-5x^2}\)c) \(y=\frac{x^2-3x+2}{x+1}\)          d) \(y=\frac{\sqrt {x}+1}{\sqrt {x}-1}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng định nghĩa...