Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang


1. Đường trung bình của tam giác:    Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.   Định lí 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác...
Đề bàiVẽ tam giác ABC bất kì rồi lấy trung điểm D của AB. Qua D vẽ đường thẳng song song với BC, đường thẳng này cắt AC ở E. Bằng quan sát, hãy nêu dự đoán về vị trí...
Đề bàiVẽ tam giác ABC bất kì rồi lấy trung điểm D của AB, trung điểm E của AC. Dùng thước đo góc và thước chia khoảng để kiểm tra rằng \(\widehat {ADE} = \widehat B\)  và \(DE = {1...
Đề bàiTìm x trên hình 41.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định lí: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm của cạnh...
Đề bàiTính khoảng cách AB giữa hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB và CD = 3cm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: tính chất đường...
Đề bàiCho hình 43. Chứng minh rằng AI = IM.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định lí: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung...
Đề bàiTìm x trên hình 44,Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: +) Tính chất trung điểm.+) Định lí: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua...
Đề bàiHai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường xy. Khoảng cách từ điểm A đến xy bằng 12cm, khoảng cách từ điểm B đến xy bằng 20cm. Tính khoảng cách từ trung...
Đề bàiHình thang ABCD có đáy AB, CD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minh ba điểm E, K, F thẳng hàng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: tính chất...
Đề bàiTính x, y trên hình 45, trong đó AB // CD // EF // GH.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất đường trung bình của hình thang.Lời giải chi tiết- Vì AB // EF nên ABFE là hình...
Đề bàiCho tứ giác ABCD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC.a) So sánh các độ dài EK và CD, KF và AB.b) Chứng minh rằng EF  ≤ \(\frac{AB+CD}{2}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp...
Đề bàiCho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF cắt BD ở I, cắt AC ở K.a) Chứng minh rằng AK = KC, BI = ID.b)...