Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số


Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:\(a)\left\{ {\matrix{{2x - 11y = - 7} \cr {10x + 11y = 31} \cr} } \right.\)\(b)\left\{ {\matrix{{4x + 7y = 16} \cr {4x - 3y = - 24} \cr}...
Giải các hệ phương trình sau:\(a)\left\{ {\matrix{ {8x - 7y = 5} \cr {12x + 13y = - 8} \cr} } \right.\)\(b)\left\{ {\matrix{ {3\sqrt 5 x - 4y = 15 - 2\sqrt 7 } \cr { - 2\sqrt 5 x...
Giải các hệ phương trình:\(a)\left\{ {\matrix{ {5\left( {x + 2y} \right) = 3x - 1} \cr {2x + 4 = 3\left( {x - 5y} \right) - 12} \cr} } \right.\)\(b)\left\{ {\matrix{ {4{x^2} - 5\left( {y + 1} \right) = {{\left(...
Tìm hai số a và b sao cho 5a – 4b = -5 và đường thẳng ax + by = -1 đi qua điểm A (-7; 4).GiảiĐường thẳng ax + by = -1 đi qua điểm A (-7; 4) nên...
Tìm giá trị của a và b để đường thẳng ax – by = 4 đi qua hai điểm A (4; 3), B(-6; -7).GiảiĐường thẳng ax – by = 4 đi qua A(4; 3) và B(-6; -7) nên tọa độ...
Giải các hệ phương trình sau theo hai cách (cách thứ nhất: đưa hệ phương trình về dạng\(\left\{ {\matrix{ {ax + by = c} \cr {a'x + b'y = c'} \cr} } \right.\);cách thứ hai: đặt ẩn phụ, chẳng hạn...
Câu 4.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Giải các hệ phương trình:\(a)\left\{ {\matrix{ {{3 \over x} + {5 \over y} = - {3 \over 2}} \cr {{5 \over x} - {2 \over y} = {8 \over...
Tìm giá trị của m để nghiệm của hệ phương trình\(\left\{ {\matrix{ {{{x + 1} \over 3} - {{y + 2} \over 4} = {{2\left( {x - y} \right)} \over 5}} \cr {{{x - 3} \over 4} - {{y -...
Tìm giá trị của m để đường thẳng (d): \(y = \left( {2m - 5} \right)x - 5m\) đi qua giao điểm của hai đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right):2x + 3y = 7\) và \(\left( {{d_2}} \right):3x + 2y = 13\)GiảiTọa độ giao...
Tìm giá trị của m để ba đường thẳng sau đồng quy:\(\eqalign{ & \left( {{d_1}} \right):5x + 11y = 8 \cr & \left( {{d_2}} \right):10x - 7y = 74 \cr & \left( {{d_3}} \right):4mx + \left( {2m - 1} \right)y...
Nghiệm chung của ba phương trình đã cho được gọi là nghiệm của hệ gồm ba phương trình ấy. Giải hệ phương trình là tìm nghiệm chung của tất cả các phương trình trong hệ. Hãy giải các hệ phương...