Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.


Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{  2x - 3y = 2 \hfill \cr   - 5x + 2y = 3. \hfill \cr}  \right.\)Bài 2: Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất: \(\left\{ \matrix{  3x...
Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{  x - 2\sqrt {2y}  = \sqrt 5  \hfill \cr  \sqrt {2x}  + y = 1 - \sqrt {10}. \hfill \cr}  \right.\)Bài 2: Tìm a, b để hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{ ...
Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{  \sqrt {2x}  + 2\sqrt {3y}  = 5 \hfill \cr  3\sqrt {2x}  - \sqrt {3y}  = {9 \over 2}. \hfill \cr}  \right.\)Bài 2: Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm:...
Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{  \left( {1 + \sqrt 2 } \right)x + \left( {1 - \sqrt 2 } \right)y = 5 \hfill \cr  \left( {1 + \sqrt 2 } \right)x + \left( {1 + \sqrt...
Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{  {{ - 3} \over {x - y}} + {2 \over {2x + y}} =  - 2 \hfill \cr  {4 \over {x - y}} - {{10} \over {2x + y}} = 2....
A. Kiến thức cơ bản:1. Quy tắc cộng đại số:Quy tắc cộng đại số dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc cộng đại số gồm hai bước:Bước 1: Cộng hay trừ...
Đề bàiÁp dụng quy tắc cộng đại số để biến đồi hệ (I), nhưng ở bước 1, hãy trừ từng vế hai phương trình của hệ (I) và viết ra các hệ phương trình mới thu được.\(\left( I \right)\left\{ \matrix{2x...
Đề bàia) Nếu nhận xét về các hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III).b) Áp dụng quy tắc cộng đại số, hãy giải hệ (III) bằng cách trừ từng vế hai phương trình của (III).Lời giải...
Đề bàiGiải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.a) \(\left\{\begin{matrix} 3x + y =3 & & \\ 2x - y = 7 & & \end{matrix}\right.\);        b) \(\left\{\begin{matrix} 2x + 5y =8 & &...
Đề bàiGiải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.a) \(\left\{\begin{matrix} x\sqrt{2} - 3y = 1 & & \\ 2x + y\sqrt{2}=-2 & & \end{matrix}\right.\);           b) \(\left\{\begin{matrix} 5x\sqrt{3}+ y = 2\sqrt{2}& & \\...
Đề bàiGiải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:a) \(\left\{\begin{matrix} -5x + 2y = 4 & & \\ 6x - 3y =-7 & & \end{matrix}\right.\);           b) \(\left\{\begin{matrix} 2x - 3y = 11&...
Đề bàiGiải hệ phương trình sau:\(\left\{\begin{matrix} (1 + \sqrt{2})x+ (1 - \sqrt{2})y = 5 \ (1) & & \\ (1 + \sqrt{2})x + (1 + \sqrt{2})y = 3\ (2) & & \end{matrix}\right.\)Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Trừ vế...
Đề bàiGiải hệ các phương trình:a) \(\left\{\begin{matrix} 2(x + y)+ 3(x - y)=4 & & \\ (x + y)+2 (x - y)= 5& & \end{matrix}\right.\);         b) \(\left\{\begin{matrix} 2(x -2)+ 3(1+ y)=-2 & & \\ 3(x -2)-2 (1+ y)=-3& & \end{matrix}\right.\)Phương pháp...
Đề bàiTa biết rằng: Một đa thức bằng đa thức \(0\) khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng \(0\). Hãy tìm các giá trị của \(m\) và \(n\) để đa thức sau (với biến số...
Đề bàiXác định \(a\) và \(b\) để đồ thị của hàm số \(y = ax + b\) đi qua điểm \(A\) và \(B\) trong mỗi trường hợp sau:a) \(A(2; -2)\) và \(B(-1; 3)\);       b) \(A(-4; -2)\) và...
Đề bàiBằng cách đặt ẩn phụ (theo hướng dẫn), đưa các hệ phương trình sau về  dạng hệ hai phương trình bậc nhật hai ẩn rồi giải:a) \(\left\{\begin{matrix} \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y} = 1& & \\ \dfrac{3}{x} + \dfrac{4}{y} = 5&...