Bài 4. Hình lăng trụ đứng


Trong các hình sau đây (h.118), hình vẽ nào biểu diễn một lăng trụ đứng? Giải: (hình 118 trang 138 sbt)Hình số (3), (4), (5) là hình lăng trụ đứng.
Một lăng trụ đứng, đáy là tam giác thì lăng trụ đó có:A. 6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnhB. 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnhC. 6 mặt, 5 cạnh, 9 đỉnhD. 5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh.Ý nào ở trên...
Hãy cho biết:a. Một lăng trụ đứng có sáu mặt thì đáy của lăng trụ đó là hình gì?b. Một lăng trụ đứng có tám mặt thì đáy của lăng trụ đó là hình gì?Giải:a. Một lăng trụ đứng có...
Hình 119 biểu diễn một lăng trụ đứng, đáy là tam giác. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? A. Các cạnh bên AB và AD vuông góc với nhau;B. Các cạnh bên BE và EF vuông góc với...
ABCD.XYHK là một lăng trụ đứng, đáy là hình chữ nhật (h.120)a. Quan sát hình và chỉ ra những cặp mặt phẳng song song với nhau.b. Những cặp mặt phẳng nào vuông góc với nhau?c. Hai mặt (BCHY) và (KXYH) có...
Quan sát các hình khai triển trên hình 121 rồi cho biết: Cạnh nào sẽ được ghép với cạnh AB để có được hình lăng trụ đứng? (Sử dụng các số cho trên hình). Giải: (hình 121 trang 140 sbt)Hình a...