Bài 4. Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?


 1. Tính chất cộng số đo hai gócNếu tia Oy  nằm giữa hai tia Ox va Oz thì   \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\).Ngược lại, nếu  \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\) thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.lưu ý: a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương...
Đề bàiCho góc xOz và tia Oy nằm trong góc đó. Đo các góc xOy, yOz, xOz. So sánh \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz}\) với \(\widehat {xOz}\) ở hình 23a và hình 23b. Lời giải chi tiết- Hình 23a: \(\widehat {xOy}...
Đề bàiHai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu? Lời giải chi tiếtHai góc kề bù có tổng số đo bằng 180o 
Đề bàiHình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, \(\widehat{BOA}= 45^{0}, \widehat{AOC}= 32^{0}\). Tính  \(\widehat{BOC}\). Dùng thước đo góc để kểm tra lại.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNếu Oy nằm giữa hai tia Ox và...
Đề bài Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy', \(\widehat{xOy} = 120^{0}\) . Tính \(\widehat{yOy'}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtChú ý: hai góc kề bù là hai góc có tổng số đo bằng 180 độLời giải chi tiếtHai...
Đề bài Hình 27 cho biết tia OI nằm giữa hai tia OA, OB, \(\widehat{AOB}= 60^{0}, \widehat{BOI}= \frac{1}{4}\widehat{ AOB}\). Tính số đo góc BOI và AOI.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNếu Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì \(\widehat...
Đề bàia) Đo các góc ở hình 29,30.b) Viết tên các góc bù nhau ở hình 30.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180 độ.Lời giải chi tiếta) Hình 29...
Đề bàiHình 31 cho biết  hai tia AM và AN đối nhau,\(\widehat{MAP}= 33^{0}, \widehat{NAQ}= 58^{0}\) góc tia AQ nằn giữa hai tia AN và AP, Hãy tính số đo x của \(\widehat{PAQ}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtNếu Oy nằm giữa...