Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz?


Câu 4.1 trang 86 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Nhìn mỗi hình vẽ và điền đúng số đo góc vào ô còn trống trong bảng sauGiải Câu 4.2 trang 86 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập...
Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy.Biết \(\widehat {xOy} = {a^o},\widehat {zOx} = {b^o}\). Tính \(\widehat {y{\rm{O}}z}\)GiảiVì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy nên $$\widehat {xOz} + \widehat {y{\rm{O}}z} = \widehat {xOy}$$Thay \(\widehat {xOy} = {a^o},\widehat...
Cho biết \(\widehat {LPM} = {90^O}\). Vẽ tia PU để \(\widehat {LPM} = \widehat {LPU} + \widehat {UPM}\)GiảiTa lấy điểm U nằm trong góc LPMKẻ tia PU ta có tia PU nằm giữa hai tia PL và PM nên:\(\widehat {LPM}...
Ở hình 6, hai tia OI, OK đối nhau. Tia OI cắt đoạn thẳng AB tại I. Biết \(\widehat {K{\rm{O}}A} = {120^O},\widehat {BOI} = {45^O}\). Tính \(\widehat {K{\rm{O}}B},\widehat {AOI},\widehat {BOA}\).GiảiVì \(\widehat {K{\rm{O}}B}\) và \(\widehat {BOI}\) kề bù nên:$$\widehat {K{\rm{O}}B} + \widehat {BOI}...
Xem hình 7, làm thế nào để chỉ đo hai góc mà biết được số đo của cả ba góc xOy, xOz, yOz.GiảiTrong hình 7 sách bài tập, ta có tia Oy nằm giữa hai tia Ox, và Oz.Ta đo...
Xem hình 8. Hỏi \(\widehat {tOv}\) có phải là góc vuông không? Vì sao?GiảiVì tia Ot nằm giữa hai tia Ov và Ou nên$$\widehat {tOv} + \widehat {tOu} = \widehat {uOv}$$Thay \(\widehat {tOu} = {39^o};\widehat {uOv} = {129^o}\) ta có\(\eqalign{ & \widehat...
Xem hình 9.a) Đo các góc DHE, DGE, DFEb) Hỏi \(\widehat {DF{\rm{E}}}\) có bằng \(\widehat {DGE} + \widehat {DHE}\) hay không?Giảia) Ta dùng thước đo góc đo các góc:\(\eqalign{ & \widehat {DHF} = {20^O} \cr & \widehat {DGE} = {25^O} \cr &...
Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết \(\widehat {xOy} = {40^o}\). Hỏi góc xOz là nhọn, vuông, tù hay bẹt nếu số đo của góc yOz lần lượt bằng \({30^o},{50^o},{70^o},{140^o}\)GiảiVì tia Oy nằm giữa hai tia Ox...
Trên đường thẳng d từ trái sang phải ta lấy các điểm A, D, C, B và lấy điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Biết \(\widehat {AO{\rm{D}}} = {30^O},\widehat {DOC} = {40^O},\widehat {AOB} = {90^O}\). Tính \(\widehat {AOC},\widehat {COB},\widehat...