Bài 4. Luyện tập ESTE VÀ CHẤT BÉO


1.27.Cho các phát biểu sau:a)  Chất béo thuộc loại hợp chất este.b)   Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước.c)   Các este không tan trong nước và nổi trên mặt nước do chúng không tạo được liên...
Giải thích tại sao khi cho isoamyl axetat (dầu chuối) vào cốc đựng dung dịch natri hiđroxit thấy chất lỏng trong cốc tách thành hai lớp, nhưng khi khuấy đều và đun sôi hỗn hợp một thời gian thấy chất...
1.30 Xà phòng hoá 4,4 g este X có CTPT C4H802 trong dung dịch NaOH thu được 4,1 g muối của axit Y. Công thức cấu tạo của X làa. HCOOC3H7                                     b. CH3COOC2H5c. C2H5COOCH3             ...
Viết các phương trình hoá học để hoàn thành các dãy biến hoá sau:a) \({\rm{ }}{C_2}{H_4} \to C{H_3}CHO\buildrel {B{r_2},{H_2}O} \over \longrightarrow A\buildrel { + B} \over \longrightarrow {C_4}{H_8}{O_2}\buildrel {LiAl{H_4},{\rm{ }}{t^0}} \over \longrightarrow B\)b) CH3CH2COOH→CH3CHBrCOOH→CH2=CHCOOK→ CH2=CHCOOH →CH2=CHCOOCH3 →polimec)CH2=CH2→CH3CHO→CH3COOH→CH3COOCH=CH2→polime 1→ polime 2Hướng...
Để xà phòng hoá hoàn toàn 19,4 g hỗn hợp hai este đơn chức A và B cần 200 ml dung dịch natri hiđroxit l,5M.Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol...
Cho ancol A tác dụng với axit B thu được este X. Làm bay hơi 8,6 g este X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 g khí oxi (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và...